}
close
WHY BOOK DIRECT?
 • Book our lowest price here
 • Members get instant 10% off best rate
 • Fast, FREE WIFI
 • Better booking policies
 • Exclusive online offers

นโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัท อัญชลีวัน จำกัด ในนาม โรงแรม เดอะ ซายน์ แอนด์ วิลล่า ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจที่ดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไป ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย มีรายละเอียดดังนี้

การซื้อและการใช้บริการผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ซื้อสินค้าในท้องถิ่นและตามฤดูกาล
เพื่อลดความต้องการการขนส่งและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 1. การซื้อและการใช้บริการผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดซื้อสินค้าในท้องถิ่นและตามฤดูกาลเพื่อลดความต้องการการขนส่งและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 2. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น ลูกค้าและพนักงานช่วยรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม
 3. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและลูกค้าทราบในเรื่องการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 4. ตรวจสอบ ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ระบบต่างๆให้ได้มาตรฐานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำที่ปล่อยลงในคลองน้ำสาธารณะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด
 5. ขยะทั้งหมดถูกคัดแยกอย่างเหมาะสมตามประเภท ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย แก้ว ขวดพลาสติก
 6. การจัดฝึกอบรมพนักงานในการรณรงค์ให้โรงแรมและพนักงานมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 7. ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด / สารฆ่าแมลง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 8. มีการคัดแยกเศษอาหารที่เหลือและนำไปขายจากผู้รับซื้อ และนำรายได้นี้มาเพิ่มเป็นสวัสดิการของพนักงาน
 9. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงแรม โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
 10. มีการกำหนดพื้นที่และติดป้ายห้ามสูบหรี่ตามกฎหมายรณรงค์การลดสูบบุหรี่ทั้งพนักงาน และผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2562

นายสมคิด  ต้นสายเพ็ชร์

ผู้จัดการทั่วไป