}
close
WHY BOOK DIRECT?
 • Book our lowest price here
 • Members get instant 10% off best rate
 • Fast, FREE WIFI
 • Better booking policies
 • Exclusive online offers

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทอัญชลีวัน จำกัด (โรงแรม เดอะ ซายน์) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อประหยัดและอนุรักษ์พลังงานให้ประสบความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานให้ทุกคน ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยมีการประกาศนโยบายด้านพลังงานตลอดจนกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงานดังนี้

 1. บริษัท อัญชลีวัน จำกัด จะดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. บริษัท อัญชลีวัน จำกัด จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขอองค์กร ให้เหมาะสมกับนโยบาย เป้าหมาย และแผนการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง
 3. บริษัทอัญชลีวัน จำกัด จะกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 4. บริษัท อัญชลีวัน จำกัด จะส่งเสริมให้มีการจัดระบบการใช้พลังงานในบริษัท ให้ประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
 5. บริษัท อัญชลีวัน จำกัด จะสร้างจิตสำนึกในด้านการนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัท โดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และการฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัททุกคน
 6. บริษัท อัญชลีวัน จำกัด กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน  โดยเสนอให้คณะบริหารทราบอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและเป้าหมาย รวมถึงแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
 7. บริษัท อัญชลีวัน จำกัด จะทำการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กร เพื่อมุ่งไปสู่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2562

นายสมคิด  ต้นสายเพ็ชร์
ผู้จัดการทั่วไป