}
close
WHY BOOK DIRECT?
 • Book our lowest price here
 • Members get instant 10% off best rate
 • Fast, FREE WIFI
 • Better booking policies
 • Exclusive online offers

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทอัญชลีวัน จำกัด (โรงแรม เดอะ ซายน์)
มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อประหยัดและอนุรักษ์พลังงานให้ประสบความสำเร็จ
จึงกำหนดนโยบายการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานให้ทุกคน
ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง
โดยมีการประกาศนโยบายด้านพลังงานตลอดจนกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงานดังนี้

 1. บริษัท อัญชลีวัน จำกัด จะดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม
  โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ
  ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. บริษัท อัญชลีวัน จำกัด จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขอองค์กร
  ให้เหมาะสมกับนโยบาย เป้าหมาย และแผนการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง
 3. บริษัทอัญชลีวัน จำกัด จะกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี
  และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 4. บริษัท อัญชลีวัน จำกัด จะส่งเสริมให้มีการจัดระบบการใช้พลังงานในบริษัท ให้ประหยัด
  คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
 5. บริษัท อัญชลีวัน จำกัด
  จะสร้างจิตสำนึกในด้านการนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัท
  โดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และการฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัททุกคน
 6. บริษัท อัญชลีวัน จำกัด กำหนดให้มีการติดตาม
  และประเมินผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  โดยเสนอให้คณะบริหารทราบอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและเป้าหมาย
  รวมถึงแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
 7. บริษัท อัญชลีวัน จำกัด จะทำการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กร
  เพื่อมุ่งไปสู่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
  ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวจะต้องไม่ให้ประสิทธิภาพการให้บริการของโรงแรม เดอะ ซายน์ ลดลง
  อีกทั้งให้ถือเป็นหน้าที่
  และความร่วมมือของพนักงานที่จะต้องถือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
  โดยมีผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับผิดชอบ ดูแล ผลักดัน
  และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

(นายสมคิด ต้นสายเพ็ชร์)
ผู้จัดการทั่วไป