close
WHY BOOK DIRECT?
  • Book our lowest price here
  • Members get instant 10% off best rate
  • Fast, FREE WIFI
  • Better booking policies
  • Exclusive online offers

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อัญชลีวัน จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับ กิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง  โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง  ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน  สำหรับกิจกรรมการมี ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) นั้น บริษัทฯ มีความเชื่อว่า ชุมชนที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น  มีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ  เพราะบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยังเป็นประโยชน์ทางธุรกิจ และต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบาย ดังนี้

1. บริษัทฯ จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

2. บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน ระบบการศึกษาและการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยได้มีโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน เฉพาะปีที่ผ่านมากกว่า 200 คน และเราจะคงดำเนินการต่อไป

3. บริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับและให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมงาน ทั้งนี้เป็นการให้โอกาสกับเยาวชนได้ชื่นชมอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ที่เป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศ และเห็นแนวทางการประกอบอาชีพ

4. บริษัทฯ จะร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ และสนับสนุน มีส่วนร่วม ในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2562

นายสมคิด  ต้นสายเพ็ชร์
ผู้จัดการทั่วไป