}
close
จองตรงกับโรงแรม ดียังไง?
  • จองราคาต่ำสุดของเราที่นี่
  • สมาชิกรับทันทีส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุด
  • WIFI อินเตอร์เน็ต ฟรี!!
  • รับสิทธิพิเศษอื่นๆ ก่อนแขกท่านอื่น
  • แพ็คเกจท่องเที่ยว ที่ไม่ขายที่ไหน
ดูราคา

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท อัญชลีวัน จำกัด มีความเชื่อมั่นว่า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เรื่องคุณภาพการดูแลรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันเป็นนโยบายที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพนักงาน สามารถปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

  1. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงาน)
  2. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับที่บริษัทได้กำหนดโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  3. ให้พนักงานทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน โดยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บริษัทได้กำหนด และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  4. พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสภาพแวดล้อม บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงาน

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2562

นายสมคิด  ต้นสายเพ็ชร์

ผู้จัดการทั่วไป