close
ทำไมต้องจองโดยตรง
 • จองราคาต่ำสุดของเราที่นี่
 • สมาชิกรับทันทีส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุด
 • รวดเร็วฟรี WIFI
 • นโยบายการจองที่ดีขึ้น
 • ข้อเสนอออนไลน์พิเศษ

ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว

1 เมษายน 2564

โรงแรมในเครือ เดอะ ซาน์ย (“เรา”) มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ เราจะทำให้ท่านแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการจัดการที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. นิยาม

ข้อความ หรือ คําใด ๆ ที่ใช้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ :

ข้อมูลส่วนบุคคล:
กำหนดให้ความหมายเป็นไปตามหัวข้อ 2 “ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม”
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล:
หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:
ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:
ที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนถึงบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
บุคคล:
หมายถึง บุคคลธรรมดา
คู่ค้าทางธุรกิจ:
หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เราควบคุม หรือถูกควบคุมโดยเราหรือเป็นบริษัทภายใต้เครือของเรา หรือถูกบริหารโดยเรา ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลใด ๆ ที่เราเปิดเผย โอนส่งต่อ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้านั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัทผู้ให้บริการการตลาดทางโทรศัพท์พันธมิตรทางธุรกิจ ธนาคาร บริษัทตัวแทน บริษัทจัดหางาน ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ซัพพลายเออร์ผู้ขาย หรือเอาต์ซอร์ซ) และ/หรือหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
เจ้าหน้าที่หรือคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิตและข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน (anonymous data)

ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง:

 1. ข้อมูลตัวตน (Identity Data): ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนบุคคลที่เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางตรงหรือทางอ้อมเช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง และสถานภาพการสมรส
 2. ข้อมูลติดต่อ (Contact Data): เช่น ข้อมูลอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์
 3. ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data): เช่น ข้อมูลชาติพันธุ์ ความเชื่อ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ (รวมถึงข้อมูลการแพ้อาหารและข้อมูลการแพ้ทั่วไป) และ ข้อมูลชีวภาพ (biometrics data) รวมถึงข้อมูลประวัติอาชญากรรม โดยในกรณีที่เราได้รับข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้ท่านในการเข้าพักที่โรงแรมของเรา เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวของท่าน
 4. ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการทำธุรกรรม (Financial and Transactional Data): เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิตและหมายเลขบัตรเดบิต รายได้ต่อเดือน และข้อมูลการชำระเงิน
 5. ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลการใช้งาน (Technical and Usage Data): เช่น ข้อมูล IP Address ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลการท่องเว็บไซต์ คุกกี้ ID ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์
 6. ข้อมูลโปรไฟล์ (Profile Data): เช่น ชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่าน ประวัติการซื้อ ความสนใจ ความชอบ และข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจ
 7. ข้อมูลการตลาด และข้อมูลการสื่อสาร (Marketing and Communication Data): การตั้งค่าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการรับข้อมูลการตลาดจากเราและจากบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับเราเช่น เทปบันทึกกรณีที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อทางคอลเซนเตอร์ หรือผ่านทางช่องทาง Social Media อื่น ๆ เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่รวมถึง:

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ณ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ เช่นหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท หรือที่อยู่ของบริษัท
 3. ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน (anonymous data)
 4. ข้อมูลของผู้เสียชีวิต

นอกจากนั้น เราได้เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลประชากร ทั้งนี้ข้อมูลโดยรวมนั้นอาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่นับว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลบางส่วนของท่านโดยทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนาม (anonymous data) เพื่อคำนวณอัตราของผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ หรือทำข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ อย่างไรก็ตามหากข้อมูลสามารถกลับมาใช้เพื่อระบุตัวตนได้ เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและจะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

3. ลิงค์บุคคลที่สาม (Third-party Links)

เว็บไซต์ของเราอาจนำท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคลที่สาม ซึ่งกิจกรรมนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น สามารถเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อกิจกรรมประมวลผลข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์อื่น ดังนั้นเราสนับสนุนให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเพื่อประโยชน์ในเรื่องความเป็นส่วนตัวของตัวท่านเอง

4. ฐานกฎหมาย (Legal Basis)

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานกฎหมายดังต่อไปนี้:

 • ฐานความยินยอม (Consent): เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่เรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งท่านไว้
 • ฐานสัญญา (Contract): เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานสัญญา เราใช้ฐานกฎหมายนี้เมื่อกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีไว้กับท่าน หรือเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามคำขอของท่านก่อนที่การเข้าทำสัญญา ยกตัวอย่างเช่น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเราตลอดจนจำเป็นต่อกระบวนการภายในเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญา
 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation): เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่นการป้องกันและตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติ ที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น เรามีหน้าที่ทางกฎหมายในการรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อกรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด
 • ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest): เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นต้องมีการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest): เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้ลบล้างผลประโยชน์ของท่านหรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา อาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินการ และอาจเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรา รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายบางประการซึ่งอาจทำให้ท่านได้รับบทลงโทษ

5. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะลูกค้าของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดการจัดหา ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อให้ผลประโยชน์อื่นใด ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้
 • เพื่อการจัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสาร เช่นกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การเลือกไม่รับข่าวสารการตลาด หรือ การจัดการคุกกี้ของเว็บไซต์
 • เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการประเมินประสิทธิภาพของบริการ/ผลิตภัณฑ์
 • ในกรณีที่เราต้องการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวนอกเหนือจากเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพักที่โรงแรมของท่าน เราทำให้แน่ใจว่าเราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อนหรือระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

อย่างไรก็ตามการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามฐานกฎหมาย เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานกฎหมายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 5“ วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปยังประเทศปลายทางนั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และ/หรือ สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ เราจะจัดทำสัญญาเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับบริษัทคู่สัญญาในประเทศนั้น ๆ

8. มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจัดหมวดหมู่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ในส่วนข้อมูลที่เป็นความลับ และได้บังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทรวบรวมไว้ กรณีที่ลูกค้าสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทไปแล้ว บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งเป็นกำหนดระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี เพื่อการตรวจสอบการให้สินค้าหรือบริการแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องใช้สิทธิตามช่องทางการติดต่อที่เราได้ให้ไว้ในหัวข้อ “11.ติดต่อเรา” บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของคำร้องขอ

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้เพื่อการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ และเราจะหยุดกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เร็วที่สุด และหากเราไม่มีฐานกฎหมายอื่นที่ทำให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เราจะดำเนินการลบข้อมูลของท่าน
 • สิทธิในการเข้าถึง (Right to Access): ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านภายใต้ความรับผิดชอบของเรา หรือขอให้เปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เมื่อเราได้รับคำขอแล้วเราจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ภายใน 30 วัน หรือมากว่า ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของคำร้องขอ
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล (Right to Rectification): ท่านมีสิทธิที่จะขอให้มีการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล (Right to Data Portability): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราโอน หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยใช้วิธีการส่งผ่านอัตโนมัติ นอกจากนั้นท่านสามารถร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากเรา ในรูปแบบที่เราใช้ส่งหรือถ่ายโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ในทางเทคนิค
 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล (Right to Erasure): ท่านมีสิทธิขอให้เราลบทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลนิรนาม หากรูปการณ์เป็นไปตามกรณีที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมอีกต่อไป
  2. ท่านได้เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเราไม่มีฐานทางกฎหมายในการเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป
  3. ท่านได้คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง (direct marketing)
  4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ผิดกฎหมาย
 • สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูล (Right to Restriction of Processing): ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากรูปการณ์เป็นไปตามกรณีที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
  1. ไม่มีความจำเป็นของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หากแต่เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเรามีฐานของประโยชน์อันชอบธรรมอยู่
  2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านต้องการจำกัดกิจกรรมการประมวลผลแทนการลบทำลาย
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องความครบถ้วนสมบูรณ์และความถูกต้องตามคำขอของท่าน
  4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการเพื่อการก่อตั้งสิทธิทางกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อใช้สิทธิ/ป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล (Right to Object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากรูปการณ์เป็นไปตามกรณีที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลกำลังถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่ว่ากิจกรรมการประมวลผลนั้นจำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อสาธารณะประโยชน์
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวมตามความจำเป็นของเราในการปฏิบัติงานเพื่อภารกิจรัฐ หรือเพื่อเหตุผลอื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ว่าเราจะสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายที่สูงกว่า หรือกิจกรรมการประมวลผลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint): ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่ท่านพบว่าเรา ลูกจ้างหรือ ผู้รับจ้างของเรา กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11. ติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีคำถามหรือร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ :

โรงแรม เดอะ ซายน์
555/65 หมู่ 5, ซอยนาเกลือ12, บางละมุง ชลบุรี 20150
อีเมล : info@thezignhotel.com